GRUPA POMPOWA

1. Wstęp.

Przenoszenie ciepła z kolektora słonecznego do odbiornika (np. zasobnika c.w.u.) odbywa się poprzez wymuszony ruch czynnika grzewczego w obiegu solarnym. W tym celu konieczna jest praca pompy obiegowej. W przypadku instalacji solarnych często spotykanym rozwiązaniem są złożone grupy pompowe lub pompowo-sterownicze, które w zależności od producenta są wyposażone w: pompę obiegową, rotametr, termometr(y), manometr oraz zawory zwrotne i odcinające. Dodatkowym elementem, oferowanym przez producentów, który wchodzi w skład grupy pompowej jest regulator (sterownik) solarny. Dobór grupy pompowej uwarunkowany jest specyfiką danej instalacji solarnej oraz kosztami inwestycyjnymi.

2. Rodzaje grup pompowych.

Obieg czynnika grzewczego w instalacji solarnej odbywa się w przewodzie zasilającym i powrotnym, dlatego też ze względu na sposób podłączenia do nich, rozróżnia się dwa rodzaje grup pompowych: jedno- i dwudrogowe.

Grupy jednodrogowe podłączane są w miejscu montażu pompy obiegowej, czyli na przewodzie powrotnym obiegu solarnego. Ograniczone możliwości kontroli i regulacji parametrów pracy instalacji (jedynie na przewodzie powrotnym) jednodrogowych grup pompowych sprawiają, że najlepiej sprawdzają się w mniej złożonych hydraulicznie instalacjach solarnych składających się z mniejszej ilości kolektorów słonecznych. Jednakże w większości przypadków instalacji solarnych montowanych w domach jednorodzinnych do wspomagania podgrzewu c.w.u. zastosowanie grupy pompowej jednodrogowej jest w zupełności wystarczające.

Grupy dwudrogowe montowane są na przewodzie zasilającym i powrotnym. Umożliwiają kontrolę i regulację parametrów pracy instalacji zarówno na zasilaniu jak i powrocie obiegu solarnego. Dodatkowym wyposażeniem w porównaniu z grupami jednodrogowymi są: zawór zwrotny i odcinający oraz termometr do pomiaru temperatury czynnika grzewczego w przewodzie zasilającym. Obsługa przewodu zasilającego umożliwia również wyposażenie grupy pompowej dwudrogowej w separator powietrza. Grupy pompowe dwudrogowe sprawdzają się w złożonych układach hydraulicznych oraz przy większej ilości kolektorów słonecznych zasilających instalację.

3. Podsumowanie.

Rodzaj zastosowanej grupy pompowej jest podyktowany kosztami inwestycyjnymi oraz wielkością instalacji solarnej. Niewątpliwą zaletą grup jednodrogowych jest ich niska cena oraz możliwość swobodnej kontroli przepływu i temperatury czynnika grzewczego na powrocie. Jednakże obsługa przewodu zasilającego grup dwudrogowych umożliwia lepszą kontrolę nad pracą instalacji oraz łatwiejsze wykonywanie niektórych czynności serwisowych. Dodatkowo możliwość wyposażenia grupy dwudrogowej w separator powietrza pozwala na odpowietrzenie instalacji solarnej bez użycia specjalistycznej stacji napełniającej.

<< Powrót