GRUPA POMPOWA

Przenoszenie ciepła z kolektora słonecznego do odbiornika (np. zasobnika c.w.u.) odbywa się poprzez wymuszony ruch czynnika grzewczego w obiegu solarnym. W tym celu konieczna jest praca pompy obiegowej. W przypadku instalacji solarnych często spotykanym rozwiązaniem są złożone grupy pompowe lub pompowo-sterownicze, które w zależności od producenta są wyposażone w: pompę obiegową, rotametr, termometr(y), manometr oraz zawory zwrotne i odcinające. Dodatkowym elementem, oferowanym przez producentów, który wchodzi w skład grupy pompowej jest regulator (sterownik) solarny. Dobór grupy pompowej uwarunkowany jest specyfiką danej instalacji solarnej oraz kosztami inwestycyjnymi.

Zobacz całą treść

REGULATOR SOLARNY

Nieustannie zmieniające się warunki pogodowe (temperatura otoczenia, wartości natężenia promieniowania słonecznego) oraz odbiór ciepła (np. zmienne zużycie ciepłej wody) powodują, że instalacja wyposażona w termiczne kolektory słoneczne wymaga automatyki sterującej, zapewniającej jej optymalne parametry pracy. W tym celu zastosowanie znajdują regulatory solarne, których zadaniem jest koordynacja pracy instalacji oraz czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników. Dobór regulatora solarnego warunkują w dużym stopniu ilość odbiorników ciepła w instalacji solarnej oraz zastosowane w niej rozwiązania technologiczne. Główną problematykę regulatora solarnego stanowią jego ustawienia, które mają niewymierny wpływ na pracę i uzysk energetyczny instalacji solarnej.

Zobacz całą treść

USZKODZENIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W przypadku kolektorów słonecznych, oprócz łatwo dostrzegalnych uszkodzeń mechanicznych, może dojść do uszkodzeń, które wynikają z tzw. „błędu w sztuce” podczas ich montażu lub zużywania się poszczególnych elementów co w wielu przypadkach powoduje, że wykrycie ich stanowi istotny problem. W większości przypadków wpływ tych uszkodzeń w znaczącym stopniu zakłóca poprawną pracę kolektora słonecznego, a ich wykrycie korzystnie wpływa na jego uzysk energetyczny oraz chroni zarówno sam kolektor jak i całą instalację przed poważniejszą awarią.

Zobacz całą treść

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI SOLARNEJ

Jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy instalacji solarnej wyposażonej w cieczowe kolektory słoneczne, jest jej prawidłowe odpowietrzenie. Polega ono na usunięciu powietrza pozostałego po napełnieniu/wymianie czynnika roboczego w przewodach obiegu solarnego. Możliwe jest to do osiągnięcia za pomocą różnych technik, przy czym wybór tej właściwej, jest często uwarunkowany specyfiką danej instalacji, asortymentem dostępnym na rynku oraz często samym oprzyrządowaniem jakim dysponuje firma instalacyjna.

Zobacz całą treść

Napełnianie badz wymiana czynnika grzewcznego w instalacji solarnej

Pierwsze uruchamianie instalacji solarnej wiąże się z napełnieniem jej czynnikiem grzewczym (tzw. płynem solarnym). Za pośrednictwem czynnika grzewczego ciepło wytworzone na kolektorach słonecznych przenoszone jest do odbiornika ciepła (np. zasobnik c.w.u., zbiornik buforowy lub wymiennik płytowy). Istotne jest więc poprawne wykonanie tej czynności, ponieważ będzie miało to wpływ na poprawną pracę instalacji oraz ilość ciepła użytecznego pozyskanego z kolektorów słonecznych. Napełnianie instalacji solarnej jest również wykonywane podczas czynności serwisowych polegających na wymianie czynnika grzewczego, którą powinno być wykonywane średnio co 5-7 lat.

Zobacz całą treść

Zasyfonowanie instalacji solarnej

Instalacja solarne zaliczane są do instalacji hydraulicznych, co powoduje, że narażone są tym samym na podobne problemy wynikające z ich nieprawidłowego wykonania, rozruchu i eksploatacji. Niezależnie od skali instalacji, czy jest to mikro instalacja z jedną pętlą lub bardziej rozbudowana instalacja z szeregowo-równoległym układem kolektorów słonecznych, istnieje możliwość wystąpienia niepożądanego zjawiska jakim jest potocznie nazywane w hydraulice tzw. „zasyfonowanie”. Jest to nic innego jak zapowietrzenie instalacji w stopniu uniemożliwiającym obieg czynnika roboczego/grzewczego.

Zobacz całą treść